2023. évi termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási iparfejlesztési támogatás(Lezárult felhívások)

Támogatási felhívás megnevezése:
2023. évi termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási iparfejlesztési támogatás
Támogatási felhívás azonosítója :
TDIJ-EI/2023
Típus:
Nyílt pályázat
Kategória:
Lezárult
Lezárás dátuma:
2023.08.31.
Keretösszeg:
3 304 179 309 Ft
Státusz:
Lezárt

Beruházási támogatás a termékdíjköteles termékekből keletkezett hulladékok kezelésével/előkezelésével/hasznosításával foglalkozó, vagy a támogatással létrejövő fejlesztés révén azt megvalósító mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalkozások számára a körforgásos gazdaság megvalósulását elősegítő hazai komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításának, fejlesztésének, hatékonyságnövelésének, továbbá a másodnyersanyagok felhasználásának ösztönzése céljából az orosz-ukrán háború gazdasági következményei miatt kialakult likviditási nehézségeik enyhítése érdekében.

Támogatási célok

A Támogatás célja, hogy a Magyar Állam vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtásával a termékdíjköteles termékekből keletkezett hulladékok kezelésével/előkezelésével/hasznosításával foglalkozó, vagy a támogatással létrejövő fejlesztés révén azt megvalósító mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalkozások orosz-ukrán háború gazdasági következményei miatt kialakult likviditási nehézségeit enyhítse a körforgásos gazdaság megvalósulását elősegítő hazai komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításának, fejlesztésének, hatékonyságnövelésének, továbbá a másodnyersanyagok felhasználásának ösztönzése által, a hulladék-újrafeldolgozáshoz nyújtott beruházási támogatás segítségével.

Benyújtás feltételei

Támogatási igényt benyújtók köre
Jelen támogatási felhívásra azon Magyarországon bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a termékdíjköteles termékekből keletkező hulladékok kezelését/előkezelését és további kezelésre történő átadását/hasznosítását végzik, vagy a támogatási igényben szereplő fejlesztés révén azt megvalósítják (a továbbiakban együttesen: Támogatási igényt benyújtó), amennyiben
• Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkeznek,
• legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek,
• vállalják, hogy a beruházás keretén belül beszerzett eszközöket, a beruházás befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartják és üzemeltetik,
• átlátható szervezetnek minősülnek (megfelelnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak).

A támogatott tevékenységek konzorciumban történő megvalósítása nem lehetséges jelen támogatási felhívásban.

Felhívással kapcsolatos információk

A támogatási igény benyújtásának módja, helye és határideje


A támogatási kérelmet kizárólag a támogatás igénybevételére jogosult, vagy meghatalmazottja nyújthatja be. A támogatási igény benyújtásának kezdete jelen kiírás meghirdetésének időpontja. A támogatási igény benyújtásának határideje 2023. augusztus 31. 23:59 óra.


A Támogatási kérelmet (Adatlap és a kötelezően csatolandó mellékletek) géppel kitöltve, oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, valamint minden oldalon az arra jogosult(ak) által cégszerűen aláírva a következő módokon szükséges benyújtani:
a) a teljes dokumentációt elektronikus úton, beszkennelve, pdf formátumban, valamint az 1. és a 2. mellékleteket szerkeszthető Microsoft Word, Excel formátumban is a zoldkozpont@wbgc.hu e-mail címre a fenti benyújtási határidőig, és
b) postai úton a teljes dokumentációt 1 (egy), de az 1.; 2.; 4. és 5. mellékleteket 3 (három) eredeti példányban papír alapon, az arra jogosult(ak) által cégszerűen aláírva, és 1 (egy) példányban elektronikus adathordozón (nem újraírható CD/DVD) tértivevényes küldeményként az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 (három) naptári napon belül a Támogató postacímére:


Energiastratégia Intézet Nonprofit Kft.
1016 Budapest, Naphegy tér 8.


Egy támogatási kérelem dokumentációja egy levélküldeményként kerüljön benyújtásra.

A postai benyújtás időpontjának igazolására a tértivevényes küldeményen elhelyezett postabélyegző kelte szolgál.

Javasoljuk, hogy az e-mail elküldése előtt állítsák be a kézbesítési és olvasási visszaigazolás kérését.

Az elektronikus levél tárgyában, valamint a lezárt postai küldemény borítékján kérjük feltüntetni:
TDIJ-EI/2023

A Támogató az elektronikus úton (e-mailben) megküldött dokumentáció beérkezését tekinti a beadási határidő szempontjából irányadónak.

Kapcsolódó dokumentumok
Felhívás - termékdíj_2023
letöltés
1. melléklet_Adatlap
letöltés
2. melléklet_Költségterv
letöltés
3. melléklet_Átláthatósági_nyilatkozat
letöltés
4. melléklet_A Támogatási igényt_benyújtó_nyilatkozata
letöltés
5. melléklet_Összeférhetetlensegi_nyilatkozat
letöltés
5.1. melléklet_Összeférhetetlenségi nyilatkozat kitöltési útmutatója
letöltés
6. melléklet_KKV minősítés megállapítására vonatkozó nyilatkozat
letöltés
7. melléklet_Tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozat
letöltés
8. melléklet_Bérbeadó, illetve a használatba adó hozzájáruló nyilatkozata
letöltés
9. melléklet Nyilatkozat a válságtámogatásról
letöltés
10. melléklet_Igazolás válságtámogatásról
letöltés
11. melléklet_Adatkezelési tájékoztató
letöltés
12. melléklet_Termékdíj_2023_Támogatói_Okirat_sablon
letöltés
13. melléklet_Előleg kifizetési kérelem - minta
letöltés
14. melléklet Felhatalmazó levél beszedési megbízásokra-minta
letöltés
15. melléklet_Nyilatkozat bankszámlaszámokról minta
letöltés
16. melléklet_Számlaösszesítő - minta
letöltés
17. melléklet Segédlet az elszámoláshoz
letöltés
18. melléklet Jogviszonyra Irányadó Feltételek
letöltés
Széchényi 2020